Generelle transportbestemmelser (ABB)

§ 1 Generelle bestemmelser

Disse generelle transportbetingelser (i det følgende benævnt "ABB") gælder for almindelig transport af FRS Syltfähre GmbH & Co. KG (i det følgende "transportør") og - for så vidt dette er markeret - til særlige rejser af transportøren. Når kontrakten er indgået, bliver ABB en del af transportkontrakten; passageren anerkender dem forpligtende.

 

§  2 Transportkontrakt og gebyr

1. Transportkontrakten indgås ved bestilling af passageren og afsendelsen af bestillingsbekræftelse af transportøren; under alle omstændigheder senest ved levering af billetten. Dette gælder også for online bookinger.

2. Retten til transport gælder kun til den rejse der er angivet på billetten. Hvis passagerer ikke kan transporteres på grund af manglende plads, skal den betalte billet refunderes hvis ikke tranportøren kan tilbyde passageren et passende alternativ. Yderligere krav fra passageren er udelukket. Transportkontrakten inkluderer ikke retten til et fast side plads. Pladsen i spisestuerne er foretrækkene til gæster, der ønsker at spise og drikke.

3. Når kontrakten indgås i overensstemmelse med ciffer 1, skyldes transportgebyret. De gældende tariffer for persontransport offentliggøres på transportørens hjemmesiden og kontorer i form af de Generelle Tarifbestemmelser (i det følgende benævnt "ATB").

Ud over betalingen i kontant, med kreditkort eller voucher, kan passageren også give transportøren et SEPA-basis-mandat/SEPA-selskabs-mandat. Forhåndsmeddelelser i SEPA-proceduren skal sendes mindst tre dage før debitering. Passageren forpligter sig til at sikre dækningen af kontoen. Omkostninger, der opstår i følge af manglende indløsning eller tilbagebooking af debiteringen, skal betales af passageren; forudsat at manglende indløsningen eller tilbagebookingen ikke blev forårsaget af transportøren.Tilbagebookinger, der er ulovligt igangsat af passageren, opkræves. Betaling med direkte debitering er kun muligt med en tysk bankkonto.

4. Ved brug af rabatter, skal der fremlægges en bevis når man køber billetten i billetkontoret. Ved bookinger via telefon eller online kan en rabat kun tages i brug, hvis passageren sender de relevante dokumenter via E-mail til [email protected], fremlægger bevis online (hvis det er muligt) eller sender kopier til Norderhofenden 19-20, 24937 Flensburg. I særtilfælde, som er nævnt af transportøren, er det muligt at anmode om bevis for rabatten igen ved billetkontoret. Ved bookinger ifølge ciffer 2 modtager passageren sin reducerede billet hos billetkontoret. En kombination af rabatter er ikke muligt.

5. Der kræves et forsendelses- og adminitrationsgebyr på € 4,00 for at sende billetter og værdikuponer. Forsendelse af online-billetter via e-mail er gratis.

6. Tilbagebetalinger af billetprisen og erstatningskrav arrangeres altid af transportøren til fordel af betalingsmidlen angiver ved reservationen. I tilfælde af en (del-) betaling med en voucher, bliver (del-) erstatningen også udbetalt i form af en voucher. Der gælder et minimumsbeløb på € 6,00 for erstatninger.

7. Pris forandringer pâ grund af algemene brædstoffpriser bliver for beholdt. Derudover er transortøren myndig til korrektur af Transportgebyr, udover prisfaktorer, de i sammenhænge med de tiltræffende rute stâ, at ændre. Hor til tæller i særdeles hed havnegebyr, lân og lønninger, rentesatser, valutahurser, officiele oplæg osv. Transportøren sætter passageren strahs i viden om det. Passageren fâr belyst sommensætning af pris forandringer/-korrektur. Passageren bliver den bevis om smâ eller ingen prisstigninger upâvirket.

 

§ 3 Billetter

1. Billetterne er kun gyldig med dato og kan kun overføres til en anden person i henhold til ABB-reglerne.

2. Efter modtagelse skal bekræftelse af reservation og billetter kontrolleres på nøjagtighed. Afvigelser skal rapporteres direkte og senest 48 timer efter modtagelse til transportøren, så at der kan foretages en korrektur. Hvis klagen udelades, kan transportøren antage, at dokumenterne er korrekt udarbejdet.

3. Passageren er forpligtet til at vise billetten efter anmodning af transportørens medarbejdere. Kontrolafsnit må kun adskilles eller devalueres af en person, der er autoriseret af transportøren. Beskadigede eller mistede billetter er ikke længere gyldige.

 

§ 4 Ombookinger, annulleringer, tidsplanændringer og aflysninger

1. Ombookinger af dato eller tid for en almindelig tur er kun muligt op til 24 timer før starten af turen kun via hotline Tlf. 0461 864-601 med angivelse af reservationsnummer. Der kræves et behandlingsgebyr på € 10,00 per bookingændring. Ved særlige ture gælder § 12.

Indtil rejsen starter, er det også muligt at ombooke til en anden person i stedet for passageren. Eventuelle yderligere omkostninger bæres af den oprindelige kontraktpartner. Transportøren har ret til at gøre indsigelse mod ændringen til for en anden person, hvis denne person ikke opfylder kravene ifølge § 10, eller hvis officielle ordrer eller dekret er i konflikt med dette.

2. Passageren har ret til at fratræde af transportkontrakten indtil rejsen starter. Tilbagetrækningen inkluderer altid den fulde hen- og i givet fald returrejse. Delvis tilbagetrækning er udelukket. Hvis passageren fratrædes transportkontrakten, er transportøren berettiget til at kræve et engangskompensation ifølge nedenstående tabel:

Op til 7 dage før afrejseBehandlingsgebyr ifølge ciffer 1
Op til 3 dage før afrejse50% af transportgebyret
Mindre end 3 dage før afrejse100% af transportgebyret
Ved ikke tiltrædelse       100% af transportgebyret

 Passageren har tilladelse til at bevise mindre eller ingen skade af transportøren. En ombooking for at undgå afbestillingsfristerne er ikke muligt.

3. Transportøren forbeholder sig ret til at trække sig ud af kontrakten i følgende tilfælde:

a. Tilfælde af force majeure og ækvivalente begivenheder (f.eks. vejrforhold, epidemier, svigt i havnefaciliteter, strejker, havarier og lignende begivenheder). Disse fører til opsigelse af kontrakten uden påstand om gensidige erstatningskrav; der er ingen forpligtelse til at betale transportgebyret, allerede betalte transportgebyrer refundres.

b. Ved specielle ture i henhold til § 12, især i tilfælde, hvor minimumstallet af deltagere ikke er nået. Transportøren fratræden fører til opsigelse af kontrakten uden påstand om gensidige erstatningskrav; der er ingen forpligtelse til at betale transportgebyret, allerede betalte transportgebyrer refunderes.

4. I tilfælde af officielle juridiske anordninger, påbud eller forbud, der gør opfyldelsen af kontrakten umulig og nødvendigvis resulterer i en aflysning af rejsen, forbeholder transportøren sig retten til at kreditere (del-) betalinger, der allerede er foretaget af passageren, til kundekontoen.

 

§ 5 Forhøjet billetpris

Hvis en passager ikke har et ingen gyldig billet, skal der betales en kontraktlig bøde på € 120,00 ud over det almindelige transportgebyr. Dette gælder også ved billetreduktionen som passageren ikke opfylder. Bestemmelserne i ciffer 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis køb af billetten eller beviset for rabat udelades af grunde, som passageren ikke er ansvarlig for. Hvis passageren kan fremvise en gyldig billet, der er købt på transportørens salgssted inden for en uge før konstateringen, reduceres den øgede billetpris til et beløb på € 10,00.

 

§ 6 Transportørens pligter

1. Transpotøren forpligter sig til at udføre transporten med et skib, der overholder de lovmæssige sikkerhedsbestemmelser.

2. I tilfælde af aflysning eller forsinkelse skal transportøren informere passageren gennem de nævnte kontaktoplysninger (SMS, telefon, e-mail), som er deponeret hos transportøren samt på transportørens hjemmeside. For resten gælder § 7 ciffer 7.

3. Desuden yder transportøren passagerrettighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 fra den 24. november 2010 om passagerrettigheder til søtransport og indre vandveje og om ændring af forordning (EG) nr. 2006/2004 ("Passagerrettighedsforordning"). Du kan finde en kort version af forordningen på vores hjemmeside på www.frs-syltfaehre.dk såvel som i forretningslokalerne eller på anmodning på billetkontoret.

4. I tilfælde af, at en afgang forsinkes med mere end 90 minutter eller i tilfælde af aflysning, tilbyder transportøren en alternativ transport med tog fra den nærmeste jernbanestation (for eksempel Westerland eller Niebüll) og vil informere passageren om denne alternative transportmulighed. I sådan et tilfælde yder transportøren kompensation i form af værdikuponer i henhold til artikel 19 i passagerrettighedsforordningen.

 

§ 7 Passagerens pligter

1. Passageren er forpligtet til at følge alle instruktioner fra skibets ledelse eller enhver anden person autoriseret af transportøren.

2. Det er forbudt for passageren at forurene eller beskadige skibsrum, udstyr eller genstande, at betjene eller beskadige sikkerhedsudstyr eller at kaste genstande af enhver art over bord af skibet.

3. Det er passagerens ansvar at komme om bord mindst 20 minutter før rejsens start i overensstemmelse med køreplnen.

Rejsegrupper skal rapportere til transportørens lokale kontor eller direkte om bord senest 30 minutter før skibet afgår. Hvis passageren ikke overholder de specificerede tidspunkter, er transportøren ikke forpligtet til at udføre transporten.

4. Passageren forpligter sig til at sikre, at alle officielle og juridiske bestemmelser i destinationshavnen, der vedrører hans person, overholdes, og navnlig at medføre alle nødvendige dokumenter. Alle yderligere omkostninger, som opstår for transportøren på grund af passagerens manglende overholdelse af bestemmelserne, refunderes af passageren.

5. Håndbagage skal pakkes, opbevares, opbevares og overvåges af passageren om bord på skibet. I øvrigt finder afsnit § 8 og ATB anvendelse på transport af bagage.

6. Alle skibe af transportøren er grundlæggende røgfrie skibe. Passageren forpligter sig til kun at ryge på bestemte steder på det ydre dæk. Dette gælder også for e-cigaretter og andre sammenlignelige surrogater.

7. Uanset § 6 ciffer 2, er passageren indtil rejsen starter også forpligtet til at informere sig selvstændig om eventuelle aflysninger og forsinkelser via de kanaler, der er leveret af transportøren (www.frs-syltfaehre.dk, på telefon 0461 864 - 601) og ved at hente de kontaktoplysninger, afleveret ved reservationen (f.eks. e-mail inklusive spamfilter og/eller SMS).

8. Passageren er ansvarlig over for transportøren for skader, som han har forårsaget.

 

§ 8 Bagage transport

1. Transportøren forpligter sig kun til at transportere passageren og hans sædvanlige bagage. Bagage, der er stærkt forurenet, eller som kan skade, hindre, irritere eller forårsage skade på andre passagerer, er udelukket fra transporten. Skibets ledelse beslutter i tvivlstilfælde. Bagage må kun sættes på de angivne steder og ikke i korridorer og flugtveje eller ved siddepladserne. For resten gælder § 7ciffer 1.

2. Våben, brandfarlige, ætsende, giftige, eksplosive eller dårlig lugtene genstande og/eller stoffer og ting, der kan være irriterende for andre passagerer, såvel som genstande og/eller stoffer, dens besiddelse eller transport er forbudt eller strafbart, er udelukket fra transporten. Hvis passagerer ikke kan bevise med det samme, at stoffet eller genstanden er ufarlig, gælder § 10 ciffer 1. Hvis sådanne stoffer eller genstande først opdages under transport, kan skibets ledelse konfiskere, opbevare og bringe dem om bord i den næste havn på passagerens omkostningen.

 

§ 9 Transport af dyr

1. Almindelige kæledyr transporteres mod betaling af den gældende tarif. Transportøren forbeholder sig retten at ikke transportere (kæle-)dyr af følgende grunde:

a. I tilfælde af risiko for menneskers eller skibets sikkerhed

b. Ved ulejlighed af andre passagerer på grund af dyret

c. Hvis kæledyrsejeren ikke overholder kontrolpligten

Derudover må dyr ikke placeres på sæder. Hunde skal bære mundkurv og snor.

 

§ 10 Udelukkelse fra transport

1. Personer, der udgør en risiko for virksomhedens sikkerhed eller orden eller for passagerer, kan udelukkes fra transporten. Dette gælder især for:

a. Passagerer, der er påvirket af alkoholiske drikkevarer eller andre berusende stoffer,

b. Passagerer, der ikke er i stand til at rejse på grund af en smitsom sygdom, uden at passageren har givet besked om tilbagetrækning, inden for transportens start,

c. Passagerer, der ikke opfylder deres pligter med hensyn til §§ 7, 8, 9 af disse ABB (også efter at skibsledelsen ordre)

2. Børn, som ikke er skolepligtige og yngre end 6 år kan udelukkes fra transporten, hvis ikke de ledsages for hele ruten af personer der er fyldt 16 år.

3. Hvis der er en udelukkelse fra transporten p.g.a. ovenstående årsager, er der ingen ret til tilbagebetalingen af allerede betalt billetpris. Yderligere skadeserstatninger er udelukket.

 

§ 11 Køretøjstransport

1. Køretøjer transporteres kun mod betaling af gebyret i henhold til den gældende tarif. De gældende tariffer er blevet offentliggjort på transportørens hjemmeside og opslag eller kan efterspørges i transportørens forretnings- og salgssteder.

2. Når køretøjer lastes, skal transportøren informeres om, at passageren er klar til lastning mindst 20 minutter før afgang. Inden adgang til skibet er passageren forpligtet til at informere transportøren om særlige sænkninger af køretøjets undervogn (f.eks. på grund af strukturelle ændringer som sænkning, gasboks, trin, (spildevand-) tanke osv.) som er mindre end den lovlige minimumshøjde. Hvis passageren ikke giver besked (i god tid), er transportøren ikke ansvarlig for resulterende skader på køretøjet. Ellers gælder § 14 i disse ABB. Parkeringspladsen om bord tildeles af skibets personale, passageren skal følge instruktionerne. Passageren er ansvarlig for korrekt parkering og sikkerhed af køretøjet. Hvis passageren har brug for hjælp fra en medarbejder af transportøren for at opfylde sine pligter, ydes denne hjælp per kulance. Passageren er ansvarlig for den hjælpende person; personen gælder kun som opfyldelseshjælp for passageren/køretøjsejeren. Passageren skal sikre motorcykler og cykler tilstrækkeligt mod at vælte.

3. Når køretøjet er parkeret sikkert, skal passageren forlade køretøjet og det område, der er beregnet til parkering af køretøjer af sikkerhedsmæssige årsager.

4. Farlige genstande i henhold til § 8 ciffer 2 af ABB er også udelukket fra transporten, selv om de bliver i køretøjet under (en del af) rejsen.

5. Køretøjer uden reservering behandles underordnet. Selv om passageren har en reservering, kan det i ekstraordinære, berettigede tilfælde (f.eks. med hensyn til skibets sikkerhed, i tilfælde af, at det er nødvendigt at transportere nødsituationskøretøjer, eller hvis et uforudseeligt krav om at bruge et andet/mindre skib) ske, at transportøren skal nægte transporten af køretøjet på den bookede rejse eller udsætte reservationen.

 

§ 12 Særlige ture

1. Særlige ture er alle ture, der er specielt markeret og annonceret som særlige ture. Der er et minimum antal af deltagere. Hvis det mindste antal deltagere ikke nås, forbeholder transportøren sig retten til at trække sig ud af kontrakten, se § 4 ciffer 3b i disse ABB.

2. På særlige rejser gælder kun § 1, § 2 ciffer 1, 3, 5, 7, § 3 ciffer 2, 3, § 4 ciffer 3, 4, § 5, § 6 ciffer 1, 2, §§ 7 - 8, §§ 10 - 12, § 14 ciffer 1-3, § 15 og § 17.

3. I tilfælde af særlige rejser har passageren ingen ret til at trække, returnere, ombooke eller overføre billetterne. Derudover er der ingen ret til tilbagetrækning. Særlige ture kan ikke kombineres med andre billetter, prisnedsatninger eller rabatkampagner.

4. Der er ingen pligt til at transportere dyr.

 

§ 13 Rabataktioner

1. Så vidt det tilbydes, kan der købes billetter til rejser inden for den almindelige køreplan til særlige konditioner ("rabataktioner"). Den regelmæssige køreplan findes på transportørens hjemmeside. Rabataktioner bliver reklameret særligt.

2. I tilfælde af rabataktioner gælder kun § 1, § 2 ciffer 1, 3, 5 - 7, § 3 ciffer 2, 3, § 4 ciffer 3, 4, §§ 5 - 11, §§ 13-17.

3. Passagerer har ikke ret til at trække, returnere, ombooke eller overføre billetter til rejser købt til rabataktioner. Derudover er der ingen ret til tilbagetrækning. Rabatrejser, der er købt på særlige betingelser, kan ikke kombineres med andre billetter, prisnedsatninger, andre rabataktioner eller særlige rejser.

 

§ 14 Transportørens ansvarsfraskrivelse og erstatning

1. Transportørens ansvar for personskade køretøjs kader og bagage- og forsinkelsesskade bestemmes i overensstemmelse med bestemmelserne af §§ 541, 542 HGB og artikel 3 i forordning (EG) nr. 392/2009 fra d. 23. april 2009 i forbindelse med reglerne af Athen-konventionen om personbefordring og deres bagage til søs i 1974 (i udgaven af protokollen fra 2002).

2.Passagerens erstatningskrav er udelukket. Dette ekskluderer krav om skadeserstatning fra kunden som følge af skade på liv, lem, sundhed eller fra overtrædelse af væsentlige kontraktlige pligter (kardinalpligter) samt ansvar for andre skader, der er baseret på en forsætlig eller grovt uagtsom pligtbrud fra transportøren, dens juridiske repræsentanter eller opfyldeseshjælpende person. Væsentlige kontraktlige pligter er dem, hvis opfyldelse er nødvendig for at nå kontraktens mål. I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er erstatningsansvar for skader i tilfælde af uagtsomhed fra transportørens side, dens juridiske repræsentanter eller opfyldeseshjælpende person begrænset til den forventede, typisk forekommende skade.

3. Enhver tilbagebetaling af tredjepartsydelser vil kun ske i overensstemmelse med lovbestemmelserne og disse ABB og kun efter fremlæggelse af tilsvarende originaldokumenter.

4. Tilbagebetalinger baseret på sygdom af rettigheder i henhold til passagerrettighedsforordningen skyldet af transportøren, kan kun kræves inden for 2 måneder efter den faktiske eller planlagte udførelse af transporten. Rettidig anmeldelse er tilstrækkelig til at overholde fristen.

 

§ 15 Anmeldelse om beskadigelse af bagage

1. For skadeanmeldelsen ved skade af køretøjs eller bagagen gælder § 549 HGB og reglerne efter artikel 3 i forordning (EG) nr. 392/2009 fra d. 23. april 2009 i forbindelse med reglerne i Athen-konventionen om transport af passagerer og deres bagage findes i skaderapporten om bagageskader til søs 1974 (i udgaven af protokollen fra 2002).

2.Afvigende fra denne forskrift er den skriftlige anmeldelse af passageren ikke nødvendig, hvis bagagens tilstand efter modtagelse bliver kontrolleret i fællesskab af passageren og transportøren eller dens stedfortræder og fastlagt i en protokol, der skal udarbejdes af begge parter.

 

§ 16 Alternativ konfliktløsning

1. Transportøren er indstillet på at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved følgende forbrugervoldgiftsnævn: Schlichtungsstelle Reise & Verkehr, Fasanenstraße 81, 10623 Berlin (https://schlichtung-reise-und-verkehr.de).

2. Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online-tvistbilæggelse (i overensstemmelse med art. 14, stk. 1, i ODR-forordningen) på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 17 Valg af lov og jurisdiktion

1. Alle kontrakter mellem transportøren og passageren er underlagt tysk lov, medmindre dette er i modstrid med obligatorisk lov.

2. Opfyldelsessted af transportørens forpligtelse er i Flensborg.

3. For tvister, der opstår som følge af kontrakten, er det eksklusive jurisdiktionsted Flensborg, Tyskland, forudsat at på grund af obligatoriske gældende lovbestemmelser, der ikke er åbnet andet jurisdiktion.

 

§ 18 Tillæg

1. Dette er en oversættelse af de tyske ABB til engelsk/dansk. Disse tjener kun som information for passageren og er ikke juridisk effektive.

2. Teksten af de tyske ABB er juridisk bindende. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem oversættelsen og den tyske ABB har sidstnævnte prioritet.

 

Version 05.2024